Tucker Woodson Strange

Born: 01-01-1900

Father: Thomas Jackson Strange     10-01-1864 to 09-01-1941
Mother: Georgia Virginia Timberlake     02-15-1861 to 06-08-1909

Spouse1: Pauline Kratzmar    

Died soon after marriage.

Return to Index