William Mason

Born: 01-01-1746
Died: 01-01-1781

Spouse1: Lucretia Unknown     01-01-1756 to 01-01-1778

Child1: Seth Mason     12-01-1776 to 03-25-1846

Return to Index